សេចក្តីថ្លែងការណ៍

1 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា អំពីការព្រួយបារម្ភលើការផ្តួចផ្តើមគំនិតនៃដំណើរការនិតីវិធីសម្រាប់ការជូនដំណឹង ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចព្រមព្រៀង (PNPCA) ចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេង 4/18/2017 Khmer | English
2 Join Statement of the Rivers Coalition in Cambodia (RCC) on Concern over Initiation of the PNPCA Process for the Pak Beng Hydropower 4/18/2017 Khmer | English
3 Working together for justice, lasting peace and stability an appeal by International NGOs to the Royal Government of Cambodia. 6/9/2016 Khmer | English
4 Joint Statement by the River Coalition in Cambodia (RCC) On the Update of the Lower Sesan 2 Hydropower Dam 6/6/2016 Khmer | English
5 Statement: Indigenous peoples and forestry network 3/2/2016 Khmer | English
6 Response to the statement by local people on dams in the mekong region(English) 3/1/2016 Khmer | English
7 ក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាប្រាព្ធទិថាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី ៦៧ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី”លើកកម្ពស់សេរីភាពខាងការបញេ្ចញមតិ” (ភាសាខ្មែរ) 1/12/2016 Khmer | English
8 Cambodian Civil Society Working Group Commemorates the 67th Anniversary of International Human Rights Day Under the theme “Promoting Freedom of Expression” (English Only) 1/6/2016 Khmer | English
9 Joint Statement: on The 9th National Advocacy Conference Working together to promote social accountability on Land and Natural Resources Governance in Cambodia 11/17/2015 Khmer | English
10 សន្និសីទតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិលើកទី៩ស្តីពីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ គណនេយ្យភាពសង្គម លើអភិបាលកិច្ចដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា(Khmer Only) 11/5/2015 Khmer | English
11 Joint statement alerming towards the disaster of Prey Lang 6/22/2015 Khmer | English
12 Joint Statement of Civil Society Organizations on the Draft Law on Associations and Non-Govermental Organization(LANGO) (English Version Only) 4/28/2015 Khmer | English
13 Joint Statement of Civil Society Organizations On the Draft law on the Organization and Function of the National Election Committee and the draft Law on Election of Members of the National Assembly 3/11/2015 Khmer | English