សេចក្តីជូនដំណឹង: ស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតសរសេរសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សេចក្តីជូនដំណឹង: ស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតសរសេរសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់ បើប្រៀបធៀបទៅបណ្តាប្រទេសនានា នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែលបណ្តាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សង្គម និងបរិស្ថាន មានដូចជា៖ ការបាត់បង់ធនធានអនុផលព្រៃឈើ សត្វព្រៃ ជីវៈជំរុះ សេវាកម្មទីជំរាល និងការហូរច្រោះដី។ សំដៅការពារ ធនធានធម្មជាតិ និងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចូលរួមអនុវត្ត    យន្តការ កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ និង​រិចរិលព្រៃឈើ (រេដបូក) ដែលបានចាប់ ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងរេដនៅឆ្នាំ២០០៨។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងអនុវត្តផែនទី បង្ហាញផ្លូវរេដបូក ដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយរេដបូក និងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការអនុវត្តយន្តការ រេដបូក ដែលបានទទួលការគាំទ្រពីកម្មវិធី UN-REDDភាពជាដៃគូកាបូនព្រៃឈើ (FCPF) និង គូភាគីផ្សេងៗ ទៀត។

វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា​ តាមរយៈគំរោងតាមដានគោលនយោបាយការកាត់ បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ និង​រិចរិលព្រៃឈើ (រេដបូក) នៃកម្មវិធីបរិស្ថានបាន សម្របសម្រួលរៀបចំបង្កើតបណ្តាញសង្គមស៊ីវិលរេដបូកកម្ពុជា (CSO-REDD+) ឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីធ្វើការងាររួមគ្នា ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការចូលរួម​អនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវរេដបូកកម្ពុជា (Cambodia REDD Roadmap)បង្កើតនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​រេដបូកថ្នាក់ជាតិ (National REDD+ Strategy)​ និងជុំរុញការ អនុវត្តរេដបូក ដែលប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អ និងតម្លាភាព សំដៅចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

គំរោងតាមដានគោលនយោបាយរេដបូកនឹងផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតដែលត្រៀមនឹងបពា្ចប់ការ សិក្សាចំនួន ០២រូប ឬក្រុម ដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ ដែលទាក់ទងទៅនឹង គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តរេដបូកនៅកម្ពុជា​រួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងរេដបូក ការបង់សេវាកម្មបរិស្ថាន (Payment for Ecosystem Service)

 

 

និស្សិតទាំងពីរភេទត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារមួយចំនូនដូចខាងក្រោមៈ

១.​លិខិតបេសកម្មចេញដោយសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ

២.​ចំណាប់អារម្មណ៍ស្តីពីការសំរេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះ

៣.​គំរោងស្នើសុំ

៤.​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

 

ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ​ តាមរយៈអ៊ីមែលjob@ngoforum.org.kh​ ។ ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង០៥:០០ ល្ងាច។ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការដាក់ពាក្យ និងឯកសារភ្ជាប់សូមទំនាក់ទំនងកញ្ញា តេង រិទី្ធនី តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (៨៥៥)-១២ ៣៣៣​ ១៣៦,​ (៨៥៥)-២៣  ៩៩៤ ០៦៣ បន្តទៅ ១០៦។