បទបញ្ជា ស្តីពី វិធានការពង្រឹង និង បង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រង់ សម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច

s