Media

1 Summary of comments on the 6 Draft of Agricultural Land Law 7/24/2017 Khmer | English
2 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា អំពីការព្រួយបារម្ភលើការផ្តួចផ្តើមគំនិតនៃដំណើរការនិតីវិធីសម្រាប់ការជូនដំណឹង ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចព្រមព្រៀង (PNPCA) ចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេង 4/18/2017 Khmer | English
3 Join Statement of the Rivers Coalition in Cambodia (RCC) on Concern over Initiation of the PNPCA Process for the Pak Beng Hydropower 4/18/2017 Khmer | English
4 Letter to His Excellency Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin Chairman of the State Council request for consideration on comments of draft budget law 2017 (Khmer Only) 11/22/2016 Khmer | English
5 សំបុត្រសូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖ ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ(Khme Only) 8/30/2016 Khmer | English
6 Press Release : National project launching ceremony​(english) 8/30/2016 Khmer | English
7 Working together for justice, lasting peace and stability an appeal by International NGOs to the Royal Government of Cambodia. 6/9/2016 Khmer | English
8 Joint Statement by the River Coalition in Cambodia (RCC) On the Update of the Lower Sesan 2 Hydropower Dam 6/6/2016 Khmer | English
9 Statement: Indigenous peoples and forestry network 3/2/2016 Khmer | English
10 Response to the statement by local people on dams in the mekong region(English) 3/1/2016 Khmer | English
11 Open letter to the chair of the united nations statistical commission and co-chairs of the inter agency expert group on the SDGS (English Only) 2/17/2016 Khmer | English
12 List of Endorsements info for civil society (English Only) 2/17/2016 Khmer | English
13 ក្រុមការងារសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាប្រាព្ធទិថាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី ៦៧ ក្រោមប្រធានបទស្តីពី”លើកកម្ពស់សេរីភាពខាងការបញេ្ចញមតិ” (ភាសាខ្មែរ) 1/12/2016 Khmer | English
14 Cambodian Civil Society Working Group Commemorates the 67th Anniversary of International Human Rights Day Under the theme “Promoting Freedom of Expression” (English Only) 1/6/2016 Khmer | English
15 Joint Statement: on The 9th National Advocacy Conference Working together to promote social accountability on Land and Natural Resources Governance in Cambodia 11/17/2015 Khmer | English
16 សន្និសីទតស៊ូមតិថ្នាក់ជាតិលើកទី៩ស្តីពីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ គណនេយ្យភាពសង្គម លើអភិបាលកិច្ចដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា(Khmer Only) 11/5/2015 Khmer | English
17 Bi-monthly e-Newsletter Mar-Apr 2015 (English Only) 7/3/2015 Khmer | English
18 Sub-Decree on Establishing Protected Forest and Biodiversity Convervation “Prey Long” 7/3/2015 Khmer | English
19 Joint statement alerming towards the disaster of Prey Lang 6/22/2015 Khmer | English
20 Joint Statement of Civil Society Organizations on the Draft Law on Associations and Non-Govermental Organization(LANGO) (English Version Only) 4/28/2015 Khmer | English

1 Joint Statement of Civil Society Organizations On the Draft law on the Organization and Function of the National Election Committee and the draft Law on Election of Members of the National Assembly 3/11/2015 Khmer | English
2 Joint statement: CSO support and urge to extend visa to environmentalist Mr. ALEXANDRO GONZALES DAVIDSON (Khmer Version Only) 2/20/2015 Khmer | English
3 Joint Statement By Indigenous Peoples and Forestry Network (IPFN) on Support for the Remarks by Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries, Committed to Resolution of Land Conflicts for Kui Indigenous People in Promer Commune, Tbeng Meanchey Distric 2/17/2015 Khmer | English
4 Follow-Up Letter to Don Sahong Complaint SHM.006/6/2 -344/10/14 2/13/2015 Khmer | English
5 Joint Statement The Violation of the Union Development Group Co. LTD (Union) against villagers in Botumsakor and Kirisakor districts, Koh Kong province 2/11/2015 Khmer | English
6 Monthly e-Newsletter Dec 2014 (English Only) 1/26/2015 Khmer | English
7 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖ រួមគ្នាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ថ្នាំកសិកម្មដើម្បីធានាបាននូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពស្បៀង (Khmer Version only) 1/20/2015 Khmer | English
8 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កសិករកម្ពុជា៖ រួមគ្នាពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចកសិករខ្នាតតូច តាមរយៈការអន្តរាគមន៍ទីផ្សារ និងការអនុវត្ត កសិកម្មធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(Khmer Version Only) 1/20/2015 Khmer | English
9 Joint Statement: Cambodian Civil Society Congratulates the 66th Anniversary of Human Rights Day 1/20/2015 Khmer | English
10 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖ របស់សហគមន៍ជនជាតដើមភាគតិចព្នង ស្តីពីការឈូសឆាយដីធ្លី ការដុតបំផ្លាញផ្ទះចំការយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យ និងការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនសហគមន៍ពីសំណាក់បុគ្គល ឯកជន និងការពាក់ព័ន្ធពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចប៊ិញហឿក១ និង២ នៅភូមិចក់ចារ ឃុំស្រែឈូក ខេត 1/20/2015 Khmer | English
11 Letter Seeking Appointment to Lodge a Complaint 12/29/2014 Khmer | English
12 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពី បញ្ហា និងការព្រួយបារម្ភ ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ (ENGLISH ONLY) 12/29/2014 Khmer | English
13 a joint statement of communities affected by the lower Sesan 2 hydropower project 12/29/2014 Khmer | English
14 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមៈ ស្តីពី បញ្ហា និងការព្រួយបារម្ភ ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ(Khmer Version Only) 12/22/2014 Khmer | English
15 Stop Gambling with Our Future: The Save the Mekong Coalition Calls for the Cancellation of Don Sahong Dam 12/18/2014 Khmer | English
16 Cambodian Civil Society’s Joint Statement for the 20th Conference of Parties (COP 20) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in LIMA, PERU 11/28/2014 Khmer | English
17 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពី បញ្ហា និងការព្រួយបារម្ភ ពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹង អភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ (Khmer Version Only) 11/26/2014 Khmer | English
18 A joint statement of communities Affected by the lower sesan 2 hydropower projectH.E. Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, President of the National Assembly of Cambodia (English Version) 11/26/2014 Khmer | English
19 NGOs’ Joint Statement on Concerns about Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) for Don Sahong Hydropower Project 11/17/2014 Khmer | English
20 Letter seeking appointment to lodge a complaint (English Only) 11/17/2014 Khmer | English

1 Public Statement – Lower Sesan 2 Dam: Call for release of information on project redesign and a new Environmental Impact Assessment. 11/11/2014 Khmer | English
2 សេចក្តីថ្លែងការរួមស្តីពីជំហររបស់សហគមន៍ និងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា (RCC) ចំពោះកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់តាម នីតិវិធីជូនដំណឹង ការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចព្រមព្រៀង (PNPCA) របស់គម្រោងសាងសង់ទំនប់ វារីអគ្គិសនីដនសាហុង ប្រទេសឡាវ (Khmer Version Only) 11/11/2014 Khmer | English
3 Joint Statement by Civil Society Organizations and Communities on Concerns over Illegal Logging in Cambodia(English Only) 11/11/2014 Khmer | English
4 Joint statement: Calling for Urgent Land Disputes Resolution in Cambodia 11/11/2014 Khmer | English
(Cover)
5 Joint Statement about the stand of the Community and the Civil Society Organization on the Meeting of the “Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) of the Don Sahong Dam in Lao PDR” organizing in Battambong province 30th-31st, 11/11/2014 Khmer | English
6 Bi-monthly e-Newsletter Aug-Sept 2014 (English Only) 11/11/2014 Khmer | English
(Cover)
7 Joint Recommendations of CSOs and Indigenous Peoples Communities on the Impacts of Land and Natural Resources on ELC Projects Implementation in Cambodia (Khmer Version only) 11/8/2014 Khmer | English
8 Joint Statement of the Community and the River Coalition in Cambodia (RCC) on the Meeting of the Procedural Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) of the Don Sahong Dam in Lao PDR. 10/22/2014 Khmer | English
9 JOINT STATEMENT OF COMMUNTIES Launching Workshop on Community Based Research on Development of Lower Sesan II Hydropower Dam. 10/8/2014 Khmer | English
10 supporting the disclosure of EI contract to the public (Khmer Version Only) 10/2/2014 Khmer | English
11 CSO Joint Statement: Callingfor the Release of Lor Peang Villagers and Solving Land Dispute 8/18/2014 Khmer | English
12 Joint Statement on: Proposed Amendments on Internal Regulations of the National Assembly (NA) Of the Kingdom of Cambodia 8/5/2014 Khmer | English
(Cover)
13 Letter to CAO (English Only) 8/5/2014 Khmer | English
(Cover)
14 Join Statement: an assessment between CPP and CNRP on Political Resolution (Khmer version only) 7/26/2014 Khmer | English
15 Joint Statement:On Current Human Rights Situation Regarding the Arrest and Detention of CNRP’s Lawmakers- Elect and Political Activist 7/22/2014 Khmer | English
(Cover)
16 JOINT STATEMENT: The CSO/NGO Statement on the Monitoring of the JMI 2012 Implementation and Comments on the JMI 2014-2018(English Only) 6/26/2014 Khmer | English
17 Joint Statement: Civil society condemns the passing of three flawed judicial reform bills and reiterates call for public consultation. 5/27/2014 Khmer | English
18 Joint Statement from National Workshop over Concern on Don Sahong Dam 4/4/2014 Khmer | English
19 Open Letter to the government on Don Sahong Dam 4/4/2014 Khmer | English
20 Media Announcement: National Peace Walk Campaign on Don Sahong Dam 3/26/2014 Khmer | English

1 Joint Statement-Stop the Violence: A Call for Release, Investigation and Reparation 1/24/2014 Khmer | English
2 បញ្ឈប់អំពើហិង្សា៖ សេចក្តីអំពាវនាវសុំឧ្យមានការដោះលេង ការស៊ើបអង្តេត និង សំណង 1/24/2014 Khmer | English
3 Letter on Don Sahong Dam to Prime Minister Hun Sen 1/10/2014 Khmer | English
4 Joint Statement on the Condemn of the Governement Violence Cracked Down on the Demonstrators January 3, 2014 1/9/2014 Khmer | English
5 Open letter to Prime Minister Hun Sen about Chhay Areng Hydrow power dam (Khmer Version) 12/17/2013 Khmer | English
6 លិខិតបើកចំហ ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទាក់ទង និង ទំនប់វារីអគ្គិសនី ជាយអារ៉ែង 12/17/2013 Khmer | English
7 Media alert – Launch of new video on Indigenous Peoples’ Land Rights Friday August 9 8/7/2013 Khmer | English
8 NGO Forum launches new video on land issues faced by Cambodia’s Indigenous communities for International Indigenous Peoples’ Day 8/7/2013 Khmer | English
9 Media Statement _CITIZENS ASK WHO IS THE MASTER_ PARTIES OR PEOPLE_EN[1] 7/28/2013 Khmer | English
10 Media Statement _CITIZENS ASK WHO IS THE MASTER_ PARTIES OR PEOPLE_KH[1] 7/28/2013 Khmer | English
11 Final Open letter to MRC governments 23 Jul 13 7/23/2013 Khmer | English
12 Opinion Piece 3 July 2013 FINAL Sam Ath 7/3/2013 Khmer | English
13 Major Political Parties outline policies – Media Release 6 June 2013 6/6/2013 Khmer | English
14 Major Political Parties outline policies – Media Release 6 June 2013-Kh_SY 6/6/2013 Khmer | English
15 Recommendations-HydropowerForum-4 6 13 6/4/2013 Khmer | English
16 Media Release – Communities and NGOs express concerns over Mekong Hydropower developments 6/3/2013 Khmer | English
17 Media Release – Launch of Access to Land Title in Cambodia – NGO Forum 14 March 2013 3/14/2013 Khmer | English
18 Media Release Launch of Open Budget Survey 7 March 2013_final 3/7/2013 Khmer | English
19 Media Release Launch of Open Budget Survey 7 March 2013_final_KH 3/7/2013 Khmer | English
20 Statement on Lower Sesan 2 Compensation Law_Final English 2/14/2013 Khmer | English

1 Media Alert – Community action to stop destruction of Prey Lang community property Wed 13 Feb 20113 2/13/2013 Khmer | English
2 Media Release Launch of NGO Forum Report on Lower Sesan 2 Dam 24 January 2013 1/24/2013 Khmer | English
3 Media Statement – Situation of Land and Housing Rights and Activistis 23 Jan 2013 1/23/2013 Khmer | English
4 Media Release – National Advocacy Conference 7 December 2012 2 (3) (2) 12/7/2012 Khmer | English
5 statement to NAC 2012-Eng 12/7/2012 Khmer | English
6 statement to NAC 2012-Kh 12/7/2012 Khmer | English
7 At Upcoming Conference Cambodia Needs Climate Justice 11/24/2012 Khmer | English
8 NGO Forum Opinion Piece 20 November 2012 11/20/2012 Khmer | English
9 Media Release – Xayaburi Dam 16 Nov 2012 (2) 11/16/2012 Khmer | English
10 Cambodia CSO statement_CoP18_English_final_12Nov2012 11/10/2012 Khmer | English
11 Cambodia CSO position_CoP18_Khmer_final_12Nov2012 11/10/2012 Khmer | English
12 Media Release – National Farmer Forum 6-7 November 2012 11/6/2012 Khmer | English
13 Joint Statement at the Occasion of No Pesticide Use Day on the Concerns of Chemical Pesticides and Fertilizers Pailin Province, 03rd December, 2009 12/3/2009 Khmer | English
(Cover)
14 Joint Statement at the Occasion of No Pesticide Use Day on the Concerns of Chemical Pesticides and Fertilizers Pailin Province, 03rd December, 2009 12/3/2009 Khmer | English
15 NGO STATEMENT TO THE 2004 CONSULTATIVE GROUP MEETING ON CAMBODIA 0000-00-00 Khmer | English
16 NGO Statement on Policy Choices Proposed by the Independent Forest Sector Review 0000-00-00 Khmer | English
17 Statement by Members of the NGO Forum, January 2003 0000-00-00 Khmer | English
18 Statement by Indigenous People made in Trang Village, Chh?en Commune, Oral District, Kompong Speu Province 0000-00-00 Khmer | English
19 Land Alienated From Indigenous Peoples in Cambodia / Statement by NGOs Working Closely with Indigenous People 0000-00-00 Khmer | English
20 NGO Statements on the Monitoring of CDCF Indicators to 18th GDCC meeting 20 Apr 2011 0000-00-00 Khmer | English

1 NGO Statement on the Monitoring of CDCF Indicators to 17th GDCC meeting 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
2 NGO Statement on the Monitoring of CDCF indicators, April 28, 2009 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
3 NGO Statement on the Monitoring of CDCF indicators, September 29, 2009 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
4 NGO Statement on the Monitoring of CDCF indicators, March 4, 2008 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
5 NGO Statement to The 2008 Cambodia Development Cooperation Forum 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
6 NGO statement to GDCC meeting February 2007 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
7 NGO Statement to 2007 CDCF Meeting 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
8 NGO Statement on the Monitoring of CDCF Indicators, October 2007 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
9 NGO Statement to the 2006 Consultative Group Meeting on Cambodia 0000-00-00 Khmer | English
10 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, 14 June 2006 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
11 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, October 2006 0000-00-00 Khmer | English
(Cover)
12 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, March 2005 0000-00-00 Khmer | English
13 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, June 2005 0000-00-00 Khmer | English
14 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, September 2005 0000-00-00 Khmer | English
15 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, 12 December 2005 0000-00-00 Khmer | English
16 NGO STATEMENT TO THE 2004 CONSULTATIVE GROUP MEETING ON CAMBODIA 0000-00-00 Khmer | English
17 NGO Statement to the 2002 Consultative Group Meeting on Cambodia 0000-00-00 Khmer | English
18 NGO Statement to 2001 Consultative Group Meeting 0000-00-00 Khmer | English
19 NGO Statement, 2000 Consultative Group Meeting On Cambodia 0000-00-00 Khmer | English
20 NGO Statement to the 1999 Consultative Group Meeting on Cambodia 0000-00-00 Khmer | English

1 Recommendations – Lower Sesan 2 Report 0000-00-00 Khmer | English
2 Media alert – NGOs oppose Xayaburi Dam 15 Nov 2012 0000-00-00 Khmer | English
3 Joint Statement: “Women and their Contribution to the Reduction in Use of Highly Hazardous Pesticides to Ensure Food Security and Safety” Banteay Meanchey, 27 December 2013 0000-00-00 Khmer | English
4 NGO Statements on the Monitoring of CDCF Indicators to 18th GDCC meeting 20 Apr 2011 0000-00-00 Khmer | English
5 NGO Statement to The 2008 Cambodia Development Cooperation Forum 0000-00-00 Khmer | English
6 NGO Statement to 2007 CDCF Meeting 0000-00-00 Khmer | English
7 NGO Statement to the 2006 Consultative Group Meeting on Cambodia 0000-00-00 Khmer | English
8 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, March 2005 0000-00-00 Khmer | English
9 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, June 2005 0000-00-00 Khmer | English
10 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, September 2005 0000-00-00 Khmer | English
11 NGO Statement on the Monitoring of CG Benchmarks, 12 December 2005 0000-00-00 Khmer | English
12 NGO STATEMENT TO THE 2004 CONSULTATIVE GROUP MEETING ON CAMBODIA 0000-00-00 Khmer | English
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៖”ស្រ្តី និងការចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ក្រៃលែថសំរាប់ធានាសន្តិសុខ និង សុវត្ថិភាពស្បៀង” 0000-00-00 Khmer | English
14 សេចក្តីសង្ខេបមតិយោបល់អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្មលើកទី៦ 0000-00-00 Khmer | English